UVEREJNENIE ÚPLNÝCH TEXTOV PREDNÁŠOK

PLNÉ ZNENIE TEXTOV JEDNOTLIVÝCH PREDNÁŠOK BUDE UVEREJNENÉ FORMOU MONOGRAFIE

N e u r o r e h a b 2 0 20

Úplné texty prednášok z X. Medzinárodného neurorehabilitačného kongresu NeuroRehab2020 žiadame odoslať najneskôr do 17. 1. 2021 na e-mailovú adresu madaraszs@gmail.com