POKYNY PRE AUTOROV ÚPLNÝCH TEXTOV DO MONOGRAFIE

Vo vedecky recenzovanej monográfii Neurorehab2019 uverejňujeme prevažne tematicky zamerané príspevky zhodne s tematickým zameraním IX. Medzinárodného neurorehabilitačného kongresu NeuroRehab2019, ktorý sa koná 8.-9. 4. 2021 v 

Organovej sieni FZ KU v Ružomberku

Predloženie rukopisu

Príspevky v elektronickej podobe prijíma zástupca redakčnej rady na elektronickej adrese madaraszs@gmail.com do 17. 1. 2021. Rukopis žiadame predložiť vo MS Worde (2007 a vyšší) 


Názov word-súboru uvádzajte a posielajte v tvare: priezvisko_neurorehab2019.doc resp. docx., prípadne on line cez "Registrácia účastníka"

Kritéria pre rukopis

Redakčná rada po posúdení príspevku prijíma k publikácii príspevky originálne aj prehľadové štúdie v prípade, že príspevok doteraz nebol publikovaný ani nebude publikovaný v iných médiách. Prvý autor musí podpísať prehlásenie o tejto skutočnosti.

Autorské právo

Prechádza na vydavateľa monografie a na Neurorehabilitačná spoločnosť Slovenska Neurorehab.

Financujúce zdroje príspevku

Prvý autor príspevku musí odoslať podpísané prehlásenie o financovaní výskumu alebo prípravu publikácie a stručne popísať rolu prípadného sponzora (sponzorov) v koncepcii štúdie, v zbierke, analýze a výkladu dát, v písaní správy a v rozhodovaní o predložení článku ku zverejneniu. Pokiaľ sa financujúci zdroj(e) takýmto spôsobom nezúčastnil(i), je nutné to
uviesť v písomnej správe.

Jazyk

Redakčná rada prijíma príspevky v slovenskom, českom, poľskom a anglickom jazyku. Príspevky musia obsahovať abstrakt v angličtine!

Recenzenti

Prvý autor pošle návrh na dvoch recenzentov, redakčná rada ale má právo určiť pre každý príspevok dvoch svojich recenzentov

Textový editor

Používajte prosím textový editor Word 2007 a novší. V editore zarovnajte text do obidvoch strán, nepoužívajte delenie slov. Môžete používať písmeno tučné, kurzívu, dolný a horný index atd.

Forma

Príspevky písané výlučne len v textovom editore MS WORD, verzia 2007 a vyššia, písmo Times New Roman CE 12, riadkovanie jednoduché, formát strany A4, všetky okraje 2,5 cm, strany nečíslovať.

Tabuľky

Zaradiť priamo do textu článku a označiť nad tabuľkou

Tabuľka (číslo) - popis tabuľky

Obrázky a grafy

V čierno-bielom alebo farebnom prevedení zaradiť priamo do článku. Označiť pod obrázkom: Obr. č. (číslo) - popis obrazu (grafu)

Fotografie farebné alebo v šedej škále musia mať minimálne 300 dpi. TIFF (alebo JPEG), kresby v bitmapových čiarach (čisté čierne alebo biele pixely) musia mať minimálne 1000 dpi. TIFF (alebo JPEG); kombinácie bitmapových čiar/poltónov (farba alebo šedá škála) musia mať minimálne 500 dpi.

Rozsah

Rozsah príspevku je 6-10 strán okrem citácií strán a používaných skratiek.

Honorár príspevkov

Príspevky nie sú honorované, poplatok za uverejnenie akceptovaného príspevku je zahrnutý do registračného poplatku. V rámci registračného poplatku každý prvý autor jeden výtlačok monografie dostane zadarmo.

Štruktúra príspevku

Príspevok rozdeľte do jasne definovaných a číslovaných kapitol. Podkapitoly by mali byť číslované 1.1 (ďalej 1.1.1, 1.1.2, ...), 1.2 atd.

Abstrakt a úvod nezahrňujeme do číslovania.

Názov príspevku v slovenskom jazyku (štýl Názov: Time New Roman 14, Bold, centrovať)

vynechať riadok

Názov príspevku v anglickom jazyku (štýl Názov: Time New Roman 14, Bold, centrovať)

Vynechať riadok

Meno1 Priezvisko1, Meno2 Priezvisko2 ...(štýl normálny: Time New Roman 12, centrovať)

Vynechať riadok

Pracovisko1 (štýl normálny: Time New Roman 12, centrovať), Pracovisko2 ...

Vynechať riadok

Abstrakt

Text abstraktu v slovenskom jazyku, max. 10 riadkov (štýl normálny: Time New Roman 12).

Abstrakt

Má byť stručný a vecný. V abstrakte by mal byť krátko uvedený účel výskumu, hlavné výsledky a významné závery. Abstrakt býva často prezentovaný oddelene od článku, preto je nutné ho napísať tak, aby bolo možné ho uvádzať samostatne. Z toho dôvodu je treba sa vyhnúť odkazom. Je nutné sa vyvarovať neštandardným alebo neobvyklým skratkám,
ale pokiaľ je nutné ju použiť, musí byť definovaná pri prvom uvedení priamo v abstrakte.

Kľúčové slová: max. 6 slov (štýl normálny: Time New Roman 12).

Vynechať riadok

Abstract

Text abstraktu v anglickom jazyku, max. 10 riadkov (štýl normálny: Time New Roman 12).

Keywords: max. 6 slov (štýl normálny: Time New Roman 12).

Vynechať riadok

Vlastný text príspevku v členení:

1. Úvod
(štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať).

V úvode udávajte ciele práce a príslušné základné údaje, neudávajte podrobný prehľad literatúry ani súhrn výsledkov. (štýl normálny: Time New Roman 12)

2. Materiál a metóda (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať,)

Materiál
- identifikácia problému, zhromažďovanie informácií, vyslovenie hypotézy a jej overovanie.

Metóda
pozorovania, experiment, analýza, syntéza, porovnávania a zovšeobecňovania atď.

Uveďte dostatočné podrobnosti pre to, aby práce mohla byť publikovaná. (štýl normálny: Time New Roman 12).

3. Teória/Výpočet
(štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať,) Kapitola teórie by mala rozširovať a nie len opakovať základné údaje článku, ktoré už boli zmienené v úvode, a mala by vytvárať základ pre ďalšiu prácu. Kapitola výpočet predstavuje praktický rozvoj teoretickej základne. (štýl normálny: Time New Roman 12).

4. Výsledky(štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať). Výsledky by mali byť jasné a stručné. (štýl normálny: Time New Roman 12).

5. Diskusia
(štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať). By mala skúmať význam výsledkov práce, a nie ju len opakovať. Často býva vhodná kombinovaná kapitola výsledky a diskusia. Vyhýbajte sa rozsiahlym citáciám a diskusiám o zverejnenej literatúre (štýl normálny: Time New Roman 12).

6. Závery
(štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať). Hlavné závery štúdie môžu byť prezentované v krátkej kapitole Závery, ktorá môže byť samostatná nebo môže tvoriť podkapitolu kapitoly Diskusia alebo Výsledky a diskusia. (štýl normálny: Time New Roman 12).

Vlastný text jednotlivých častí je písaný štýlom Normal: písmo Time New Roman 12, prvý riadok odseku je odsadený vždy na 1 cm, odsek je
zarovnaný s pevným okrajom. Riadky medzičasťami a odsekmi nevynechávajte.

7. Literatúra (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold, zarovnať vľavo, číslovať)

[1] Písať podľa Vancouverskej normy (viď. nižšie)

8. Použité skratky

ACI - arteria carotis interna

Zadávať do wordovej tabuľky podľa abecedy, riadkovanie jednoduché, bez orámovania, centrovanie v tabuľke na ľavú stranu (štýl normálny: Time New Roman 12)

Adresa autora (-ov):
Uveďte svoju pracovnú adresu!!! (štýl Nadpis 1: Time New Roman 12, bold,
zarovnať vľavo, adresy vpísať do tabuľky bez orámovania, s dvomi stĺpcami a s 1 riadkom, bez delenia slov, riadkovanie jednoduché. :

Meno1 Priezvisko1, tituly1 (študenti ročník), Pracovisko1 (študenti škola1), Ulica1,
970 00 Mesto1, e-mail@mail.sk

Meno2 Priezvisko2 , tituly2 (študenti ročník) Pracovisko2 (študenti škola2) Ulica2, 970 00 Mesto2, e-mail@mail.sk

Poďakovanie

Poďakovanie uveďte do zvláštnej kapitoly na konci článku pred použitou literatúrou. V poďakovaní uveďte tie osoby, ktoré poskytli pomoc behom výskumu (napr. poskytli jazykovou pomoc, pomoc pri písaní alebo redigovaní článku atd.).

Bibliografické odkazy

Používajte v súlade s Vancouverskou formou citovania a v súlade s medzinárodnými štandardami. Citácie s poradovým číslom z bibliografického zoznamu uvádzať priamo v texte.

Každý odkaz citovaný v texte uvádzajte tiež v zoznamu použitej literatúry (a naopak).
Akákoľvek použitá literatúra citovaná v abstrakte musí byť uvedená v plnom
znení. Nezverejnené výsledky a osobné údaje v zozname literatúry neuvádzajte.
Citovanie použitej literatúry ako "in press" ("v tlači") znamená, že dielo bolo
schválené k publikácii.

Použitá webová literatúra

Minimálne by mala byť uvedená úplná URL adresa a dátum posledného prístupu k odkazovanej literatúre. Uvedené by mali byť aj prípadné ďalšie informácie, keď sú známe (DOI, mená autorov, dátum, odkaz na zdrojovou publikácie atd.).

Štýl odkazov na použitú literatúru

Základom použitej literatúry by mali byť hotové dostupné texty zverejnené v najnovších a významných časopisoch, napísaných prevažne v angličtine. Odkazy na použitou literatúru (čísla v hranatých zátvorkách) v zozname číslujte v poradí, v akom sa vyskytujú v texte.

Vzor odkazu na časopiseckú publikáciu:

Priezvisko, iniciály, úplný názov článku, úplný názov časopisu, rok, zväzok (číslo), prvá a posledná strana.

Príklady:

Odkaz na časopisovú publikáciu:

[1] Bunová, B. Vzťah medzi orofaryngeálnou dysfágiou
a klinickou logopédiou - čo by sme mali o tom vedieť. Zdravotnícke štúdie
02/2011, s. 52-55.

[2]Hegyi L, Krajčík Š. Geriatriapre praktického lekára. Tretie doplnené a rozšírené vydanie. Herba, spol. s r.o., Bratislava, 2015, s. 408.

[3] Mészáros K, Hacki T, Varga Z. Az oropharyngealis dysphagia komplex
kezelése. LAM 2005;15(4):289-293.

[4] Vejrostová H, Pánková J, Mandysová P, Škvrňáková J. Subjektivně pociťované potíže při polykání: výzkumné šetření pomocí nástroje EAT-10. Profesie on-line, recenzovaný časopis pro zdravotnicke obory. Ročník V/1, duben, 2012, s. 31-34.

[5] Cheney DM, Siddiqui MT, Litts JK, Kuhn MA, Belafsky PC. The Ability of the 10-Item Eating Assessment Tool (EAT-10) to Predict Aspiration Risk in
Persons With Dysphagia. Annals of Otology, Rhinology&Laryngology
2015, Vol. 124(5) 351-354.

[6] Trapl M, Enderle P, Nowotny M, Teuschl Y, Matz K, Dachenhausen A. et al. Dysphagia bedside screening for acute-stroke patients: The Gugging Swallowing Screen. Stroke 2007; 38:2948-2952.

U viacerých autorov uveďte 6 autorov a potom ukončite et al.

Odkaz na knihu:

[7] Letheridge S, Cannon CR, editors. Bilingual education: teaching Englishas a second language. New York: Praeger; 1980.

Odkaz na kapitolu vo vydanej knihe:

[7] Strunk Jr., W., White, E.B., 1979. The Elements of Style, thirded. MacMillan, New York (Chapter 4).

Odkaz na konferenciu:

[9] Douglis F, Ball Th. Tracking and viewing changes on the web. In: Proc. 1996 USENIX technical conference; 1996.

Odkaz na weby:

[10] Lasotová N. Péče klinického logopeda o pacienty s neurogenní dysfagií. [online] [cit. 2016-01-3]. Dostupné z: https://www.fnbrno.cz/pece-klinickeho-logopeda-o-pacienty-s-neurogenni-dysfagii/f1401.

[11] Solná G, Lasotová N, Lebedová Z, Hofmanová J, Baborová E. Návrh jednotného postupu v péči o pacienty s dysfagií na iktových jednotkách v ČR. [online] [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: https://www.nemocnicevitkovice.agel.cz/pracoviste/oddeleni/neurologicke-oddeleni/pdf/pece-o-pac-dysfagie.pdf

Odkaz na zborník:

[12] Hamplová L, Hulinský P, Jexová S, Pekara J. Problematika zdravotní gramotnosti v České republice. In: Sborník z 10. vědecké konference s mezinárodní účastí Vzdělávání ve zdravotnictví. Praha: Vysoká škola zdravotnická, 2015, s. 49-56.

Citácie v príspevku:

Shelton et al. [31] dospěli k závěru, že bezdomovecký...

Neale a Stevenson [43] uvádějí, že bezdomovci, kteří užívají drogy a alkohol, jsou považováni za jednu z nejvíce marginalizovaných skupin ve společnosti.

Vo vývoji depresie zohráva dôležitú úlohu celkový psychosociálny stav pacienta. Výskyt závažných depresií sa popisuje v rozmedzí od 19 do 42 % [24, 25].

Pfeil a Howe [3], Rewet al. [4], Rotheram-Boruset al. [5] a Yoderet al. [6]

Príspevky, v ktorých sa nedodržia vyššie uvedené pokyny, a nebudú aktívne odprezentované v rámci konferencie, nebudú zaradené do monografie!