Kredity pre účastníkov kongresu

Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov a na základe zmluvy medzi SACCME a Európskou akreditačnou radou (EACCME).

Predpokladaný počet kreditov:

Aktívna účasť: slovenský autor - 10 kreditov; zahraničný autor - 15 kreditov

Prví dvaja slovenskí spoluautori - 6-7 kreditov; prví dvaja zahraniční spoluautori - 10 kreditov

Pasívna účasť: za 8.4. 2021  - 6-7 kreditov

                          za  9. 4 .2021  - 7-8 kreditov