Abstrakty

Programový výbor prijíma abstrakty do programu prihlásených prednášok zaslané e-mailom na adresu madaraszs@gmail.com, najneskôr do 17. 1. 2021.

Štruktúrovaný abstrakt:

  • Názov práce
  • autor(i)
  • pracovisko(á)
  • úvod
  • súbor a metodiky
  • výsledky
  • záver

Programový výbor prijíma aj prehľadové prednášky

Abstrakt môže mať najviac 3000 písmen vrátane medzier, písaný vo formáte MS Word, písmo Time New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5, zarovnané okraje. Názov uvádzajte veľkými tučnými písmenami veľkosti 14.

Programový výbor prijíma abstrakty prác v súlade s tematickým zameraním kongresu.

Programový výbor si vyhradzuje právo zaradiť prácu ako prednášku alebo ako poster.

ABSTRAKTY BUDÚ UVEREJNENÉ V ZBORNÍKU ABSTRAKTOV KONGRESU V PRÍPADE, ŽE BUDÚ DODANÉ AJ V ANGLIČTINE!

PLNÉ ZNENIE TEXTOV JEDNOTLIVÝCH PREDNÁŠOK BUDE UVEREJNENÉ FORMOU MONOGRAFIE

Úplné texty prednášok žiadame odoslať najneskôr do 17. 1. 2021 na e-mailovú adresu madaraszs@gmail.com.